Rozliczanie projektu

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie zarządzania projektem i rozliczenia przyznanej dotacji.

Usługa Zarządzanie i rozliczenie projektu obejmuje następujące elementy:

 • Wskazanie najważniejszych zapisów dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji obowiązującej po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
 • Przedstawienie procedury dotyczącej wyboru dostawców/wykonawców towarów i usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Kodeksem Cywilnym;
 • Sporządzanie wzorów zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru oferty;
 • Przygotowanie wniosków o płatność, pełniących funkcję zaliczkową, refundacyjną, pośrednią oraz sprawozdawczą;
 • Przygotowanie załączników do wniosków o płatność, takich jak: opisy dokumentów księgowych, wymagane oświadczenia, pomocnicze zestawienia wydatków, aktualizacje harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniając konieczne przesunięcia pomiędzy kategoriami zgodnie z umową o dofinansowanie;
 • Kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu;
 • Weryfikowanie pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności oraz zgodności z zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz wytycznymi IZ/IW/IP, dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami/wykonawcami towarów i usług, zamówień wysłanych do kontrahentów;
 • Przygotowanie wniosków o aneks, wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie, próśb i pytań kierowanych do instytucji odpowiedzialnych za weryfikację rozliczanego projektu;
 • Weryfikowanie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawdzanie poziomu ich spełnienia przez Beneficjenta;
 • Dbanie o promocję oraz informację projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konieczności promowania projektu – przygotowanie wzorów tablic informacyjnych oraz pamiątkowych, plakietek informacyjnych, informacji o otrzymaniu dofinansowania na stronę internetową Beneficjenta, dokumentów zawierających logotypy UE;
 • Weryfikowanie dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu przed spodziewaną kontrolą;
 • Przygotowanie Beneficjenta do okresu trwałości projektu, wskazując najważniejsze aspekty.