Nabory wniosków

RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3

17

04

CEL DZIAŁANIA
Celem konkursu jest wyłonienie projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach RPO WL.
Celem szczegółowym Działania 1.3 jest zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie.
Wsparcie udzielone w ramach Działania 1.3 będzie koncentrować się na pobudzeniu sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów. Uzasadnieniem dla realizacji interwencji jest potrzeba zwiększenia prorynkowej aktywności badawczej przedsiębiorstw.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

BENEFICJENCI
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

MIN./MAX. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość projektu: 10 000 000,00 PLN.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
 - mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %.
 - średnie przedsiębiorstwa: 60 %.
 - duże przedsiębiorstwa: 50 %.

TERMIN NABORU
15.03.2018 - 17.04.2018.

OSOBA DO KONTAKTU
Krystyna Górak, tel. kom. 502 066 411
krystyna.gorak@consultrix.com.pl