Nabory wniosków

RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 5.1

01

06

CEL DZIAŁANIA
Głównym celem Działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:
1.    Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach.
2.    Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
3.    Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych.
4.    Budowę i przebudowę/wymianę źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).
5.    Przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

BENEFICJENCI
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.


MIN./MAX. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
•    dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 1 500 000 PLN.
•    dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000 PLN.

TERMIN NABORU
30.04.2018 - 01.06.2018.

OSOBA DO KONTAKTU
Krystyna Górak, tel. kom. 502 066 411
krystyna.gorak@consultrix.com.pl