01

ANALIZA PROJEKTU

 • Bezpłatna analiza możliwości pozyskania dofinansowania na projekt przedsiębiorstwa
 • Sprecyzowanie celu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby odpowiadał przedsiębiorstwu oraz wpisywał się w cel wybranego programu
 • Przedstawienie informacji o działaniach niezbędnych do podjęcia przez przedsiębiorstwo w celu maksymalizacji szans uzyskania wsparcia UE
 • Określenie statusu przedsiębiorstwa
 • Wpisanie przedsiębiorstwa do bazy Consultrix, co umożliwia bezpłatne otrzymywanie informacji o zbliżających się naborach wniosków
02

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

 • Usługa kompleksowego przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej, która jest wymagana do uzyskania wsparcia UE
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktu z innymi osobami / instytucjami, których udział jest niezbędny do sporządzenia załączników do wniosku o dofinansowanie, np. uczelnie, rzecznicy patentowi, naukowcy, kosztorysanci, audytorzy energetyczni, banki, firmy pożyczkowe, itp. – w zależności od specyfiki projektu
 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz koordynacja / sprawdzenie poprawności dokumentów zewnętrznych, np. opinia o innowacyjności, raport z prac badawczych, itp.
 • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sukcesach w zdobywaniu środków z funduszy europejskich, przygotowane przez nas dokumenty spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne
 • Podejmujemy się współpracy wyłącznie w zakresie projektów, które po przeprowadzonej przez nas analizie oraz ukierunkowaniu projektu na cele programu, mają duże szanse na otrzymanie wsparcia UE
03

DOKUMENTY DO UMOWY

 • Przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
 • Dostarczenie Klientowi informacji o załącznikach, które są wymagane do pozyskania z instytucji zewnętrznych, np. zaświadczenie z ZUS, US, itp.
04

ROZLICZENIE PROJEKTU

 • Wskazanie najważniejszych zapisów dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji obowiązującej po podpisaniu umowy o dofinansowanie
 • Przedstawienie procedury wyboru wykonawców zgodnie z zasadą rozeznania rynku / zasadą konkurencyjności
 • Sporządzanie zapytań ofertowych wraz z załącznikami, protokołów z wyboru ofert
 • Publikacja postępowań ofertowych i ich wyników na stronie Bazy Konkurencyjności
 • Przygotowanie wniosków o płatność – sprawozdawczych, zaliczkowych, refundacyjnych oraz wniosku o płatność końcową
 • Przygotowywanie opisów dokumentów księgowych, wymaganych oświadczeń, aktualizacji harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniających konieczne przesunięcia pomiędzy kategoriami zgodnie z umową o dofinansowanie
 • Kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu
 • Weryfikowanie pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności i zgodności z zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz wytycznymi IZ/IW/IP, dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami
 • Przygotowywanie wniosków o aneks, wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie, próśb i pytań kierowanych do instytucji odpowiedzialnych za weryfikację rozliczanego projektu
 • Weryfikowanie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawdzanie poziomu ich spełnienia
 • Dbanie o promocję oraz informację projektu zgodnie z wytycznymi – przygotowanie wzorów tablic informacyjnych oraz informacji niezbędnych do zamieszczenia na www Klienta
 • Weryfikowanie dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu przed spodziewaną kontrolą
05

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

 • Sporządzanie raportów i sprawozdań wymaganych do składania w okresie trwałości projektu
 • Wskazanie metod gromadzenia dowodów potwierdzających utrzymanie wskaźników projektu – produktu i rezultatu
 • Stały kontakt z Klientem i doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z utrzymaniem trwałości projektu